Avís legal

Dades del Responsable

 • Identitat del Responsable: TELPROM maresme, S.L.
 • Nom comercial: Telprom
 • NIF / CIF: B62765649
 • Direcció: Carrer Jaume Isern, 63 local. 08302 MATARÓ (BARCELONA)
 • Correu electrònic: info@telprom.net
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 34305, llibre 1, foli 0213 i full 242.414, el 01-03-2007

En aquest espai, l'usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i Telprom com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Telprom (TELPROM maresme, S.L.) com a responsable d'aquesta web, assumim el compromís de processar la informació dels mostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d'ús

Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de Telprom, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi al web, www.telprom.net ( "usuari") accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal www.telprom.net.

Dades personals que recapto i com ho faig

Llegir Política de Privadesa.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Telprom. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la nostra autorització com a legítim titular.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de Telprom a legítim titular.
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, www.telprom.net l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Telprom o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.telprom.net o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant www.telprom.net no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a Telprom poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a TELPROM maresme, s.l., assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Telprom. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Telprom.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Telprom indicant:

 • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines del web www.telprom.net proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

 • Recursos
 • Informació comercial
 • Descripció i característiques tècniques

Exclusió de garanties i responsable

TELPROM maresme, S.L. (Telprom) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.
 • L'existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Telprom maresme, s.l. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Mataró.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.telprom.net, si us plau dirigiu-vos a info@telprom.net.


- L'avís legal han estat actualitzat per última vegada el 2018.05.24.